1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym:

  Green Look Sp. z o.o.
  Kościuszki 34
  40-048 Katowice
  NIP 6443510111

  wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000549145

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej okonomiyaki.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
 3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
 4. Strona ma charakter informacyjny, edukacyjny oraz umożliwia dokonywanie zakupów oraz rezerwacji.
 5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych w określonych celach;
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Green Look Sp. Z o.o. w tym świadczenia usług zgodnie ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 470, ze zm.), marketingu produktów i usług Green Look Sp. z o.o.;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych, a także dla celów podatkowych i rachunkowych;
  4. Green Look Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu lub wygaśnięcia wskazanych powyżej przesłanek – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności

I Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) Właścicielem strony internetowej www.okonomiyaki.pl oraz administratorem danych osobowych jest Green Look Sp. z o.o., ul. Kościuszki 34, 40-048 Katowice, NIP 6443510111 wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000549145.

II Dane osobowe

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza rejestracji na seminaria online.
 • Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera oraz informacji odnośnie seminariów/szkoleń/promocji/nowości, na które zapisał się użytkownik, o ile wyraził na to zgodę.
 • Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: khalarew@gmail.com
 • Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
  • szyfrowanie danych służących do zapisu do newslettera
  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

III. Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami

V.  Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Postanowienia końcowe

 • Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu strony internetowej www.okonomiyaki.pl oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO” zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GREEN LOOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 34, 40-048 Katowice.
 2. Jako Administrator nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować się na adres email: khalarew@gmail.com, lub pisemnie na adres: Green Look Sp. z o.o., Kościuszki 34, 40-048 Katowice z dopiskiem “Dane osobowe”.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na rezerwacji stolika w restauracji Okonomiyaki YO!, w tym w celach ewentualnej aktualizacji/potwierdzenia rezerwacji – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu newslettera i przekazywaniu tą drogą informacji o produktach i usługach Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  5. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 5. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych innym kategoriom podmiotów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili:
  1. upływu terminu rezerwacji stolika w restauracji Administratora – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu dokonania rezerwacji,
  2. cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera i przekazywania informacji o produktach i usługach Administratora (prowadzenia marketingu) lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt: khalarew@gmail.com
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do:
  1. dokonania rezerwacji, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zarezerwowania stolika przez Administratora,
  2. przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Green Look Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 34, 40-048 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 549145, prowadząca restaurację Okonomiyaki YO!, dalej zwaną Lokalem.
 2. Dane kontaktowe do Administratora:
  1. telefon: 512-039-559
  2. e-mail: khalarew@gmail.com
 1. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Lokalu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
 2. Monitoringiem wizyjnym w Lokalu objęto: sale konsumpcyjne wraz ze stanowiskiem przygotowywania posiłków, będącym częścią integralną jednej z sal, przedsionek Lokalu wraz z drzwiami wejściowymi.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w granicach określonych w przepisach prawa.
 6. W związku z tym, że dane osobowe zebrane na skutek działania monitoringu są przetwarzane w związku z prawnym interesem Administratora, ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw jest dla Administratora wiążący, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Lokalu jest równoznaczne z udostępnieniem danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Lokalu.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.